سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا بیگ محمدی – گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کش
یحیی مقصودلو – گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کش
علیرضا صادقی ماهونک – گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کش
حامد صفافر – مرکز کشت تحقیق و توسعه دانه های روغنی تهران.

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی میزان روغن، گلوکوزینولات و ترکیب شیمیایی روغن ارقام عمده کلزا در استان گلستان انجام گردید. به این منظور ارقامی را که دارای بیشترین سطح زیر کشت در استان گلستان بودند به نامهای هایولا 401 ، هایولا 420 وRGS003 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از مقایسه میانگینها نشان داد که میزان روغن ارقام مختلف نیز از نظر آماری اختلاف معنیداری نداشتند و هرسه رقم در یک محدوده قرار داشتند اما میزان گلوکوزینولات در ارقام مختلف متفاوت بود و کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب در رقمRGS003 و هایولا 401 مشاهده گردید. همچنین بررسیها نشان داد که میزان پروتئین، فیبرخام و خاکستر در ارقام مختلف متفاوت بوده و با یکدیگر اختلاف معنیدار داشتند و بیشترین میزان آنها به ترتیب در ارقام هایولا 401 RGS003 و هایولا 420 تعیین گردید. نتایج حاصل از مقایسه میانگینهای رطوبت و کربوهیدرات اختلاف معنیداری را در هیچیک از ارقام نشان ندادند