سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید حضرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تر
کاظم علیرضالو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع غذایی
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابوالفضل علیرضالو – دانشجوی دکتری گروه باغبانی (گرایش گیاهان دارویی) دانشکده کشاورزی دانشگ

چکیده:

انچوچک (گلابی وحشی) با نام علمی Pyrus glabra Boiss گیاهی چند ساله از تیره گل سرخRosaceae) میباشد. این گیاه بومی ایران بوده و بذرهای آن به علت وجود روغن و مواد اسانسی دارای خصوصیات دارویی و تغذیهای فراوانی میباشد. این آزمایش به منظور تعیین میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب بذور گیاه دارویی انچوچک انجام گرفت. برای تعیین درصد روغن بذور به روش سوکسله و ترکیب اسیدهای چرب از دستگاه کروماتوگرافی گازی استفاده شد. میزان روغن بدست آمده از بذور گیاه دارویی انچوجک 33 درصد گزارش شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیهاسیدهای چرب توسط دستگاه کروماتوگرافی گازیGC) ده اسید چرب عمده در بذر گیاه انچوچک شناسایی شداولئیک اسید (C18:1 با 48/70 درصد و لینولئیک اسید با 39/62 درصد عمده ترین اسیدهای چرب شناخته شده روغن بودند. سایر اسیدهای چرب شناسایی شده شامل پالمتیک اسید،پالمیتولئیک اسید، استئاریک اسید، هپتا دکانوئیک اسید، مارگاریک اسید، آراشیدیک اسید، آراشیدونیک اسید، لینولنیک اسید بودند.