سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشید جمشیدپور – مدرس گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
حامد هادی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
پورنگ کسرایی – مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
حمیدرضا توحیدی مقدم – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی میزان روغن و پروتئین دانه ذرت در تیمارهای حذف برگ و گل نر بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و 7 تیمار اجرا شد که درآن تیمارهای مختلف برگزدایی که شامل: حذف تاج گل نر یک هفته بعد از گرده افشانیA حذف تاج گل نردو هفته بعد از گرده افشانیB حذف تاج گل نر و برگهای بالای بلال یک هفته بعد از گرده افشانیC حذف تاج گل نر و برگهای بالای بلال دو هفته بعد از گرده افشانی D حذف تاج گل نر و برگهای بالای بلال به جز دو برگ بلافاصله پس از بلال یک هفته بعد از گرده افشانیE حذف تاج گل نر و برگهای بالای بلال به جزء دوبرگ بلافاصله پس از بلال دو هفته بعد از گرده افشانی F بدون حذف برگها و تاج گل نرG بود. نتایج نشان داد که بالاترین درصد روغن مربوط به تیمارهایی است که حذف تاج گل نر یک هفته بعد از گرده افشانی و دو هفته بعد از گرده افشانی صورت گرفت. بالاترین عملکرد روغن مربوط به تیماری است که درآن حذف تاج گل نر یک هفته بعد از گرده افشانی صورت گرفت. همچنین بعد از آن بیشترین درصد روغن مربوط به تیماری است که در آن حذف تاج گل نر دو هفته بعد از گرده افشانی صورت گرفت هر چند که اختلاف این تیمار با تیمار شاهد معنی دار نبود. بالاترین درصد پروتئین مربوط به تیماری است که در آن حذف تاج گل نر یک هفته بعد از گرده افشانی و دو هفته بعد از گرده افشانی صورت گرفت، می باشد. همچنین کمترین درصد پروتئین مربوط به تیمارهایی است که حذف تاج گل نر و برگهای بالای بلال یک هفته بعد از گرده افشانی و دو هفته بعد از گرده افشانی صورت گرفته است. بالاترین عملکرد پروتئین در هکتار مربوط به تیماری است که درآن حذف تاج گل نر یک هفته بعد از گرده افشانی صورت گرفت