سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رویا مصطفوی – کارشناس اب زیرزمینی شرکت سهامی اب منطقه ای مازندران
رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

مدیریت پایدار کیفی منابع اب زیرزمینی به عنوان منبع اب سالم و ارزان قیمت یکی از برنامه های ضروری هر کشور جهت ممانعت از بروز بحران اب و صرف هزینه های هنگفت انتقال و بهبود کیفیت آب است دراین راستا پایش کیفی آب از لحاظ عناصر و اجزای اصلی و جزئی از اقدامات اولیه می باشد دراین تحقیق نمونه برداری از چاههای تامین اب شرب شهرساری واقع در حاشبه جنوب غربی دشت ساری – نکا طی دو دوره اسفند ۸۵ به عنوان شاخص دوره ی تر و شهریور ۱۳۸۶ به عنوان شاخص دوره ی خشک از نظر مقدار نیترات انجام شد. نتایج انالیز با استفاده از روشهای مختلف هیدروژئوشیمیایی مورد تحلیل قرارگرفت و مشخص شد که در محدود مورد بررسی میانگین غلظت نیترات در فصل مرطوب بیشتر از دوره خشک می باشد همچنین حداکثر مقدار نیترات برابر ۴۷/۰۸ میلی گرم برلیتر بیشتر از حد مجاز شرب تعیین گردید. نبود رابطه مستقیم بین عمق برخی از چاهها با میزان نیترات آنها نمایانگر وقوع دنیتریفیلکاسیون در اعماق کم بوده است همچنین نقشه های هم نیترات بالا بودن نیترات را در نواحی جنوب شرق شهر به دلیل تمرکز چاهها و جمعیت انسانی مراکز بیمارستانی و صنعتیمورد تایید قرار داد.