سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد قانعی بافقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
علیرضا یاراحمدی بافقی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

خودهمبستگی در علم زمین امار وابستگی یک متغیر به خودش است نسبت به فاصله های زمانی و مکانی و از اصلی ترین ویژگیهای متغیرهای ناحیه ای است این متغیر ها علاوه بر دارا بودن وابستگی فضایی دارای ناهمسانگردی دراین وابستگی درجهات مختلفند این نوع ناهمسانگردی دارای شاخصی است که در علوم مختلف بعد از انجام مطالعات زمین آماری مفاهیم متفاوتی را می رساند ازجمله این علوم مطالعات رسوبات تپه های ماسه ای است دراین تحقیق توزیع دانه بندی رسوبات تپه های ماسه ای منطقه حسن آباد بافق و اثرات بادهای فرسانده و غالب بر آنها توسط شاخص ناهمسانگردی هندسی ناهمسانگردی در شعاع تاثیر مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور از شبکه منظم 500×500 متری ارگ حسن آباد نمونه رسوب تهیه گردید و دانه بندی آن ها با الکهای ازمایشگاهی تعیین گردید. جهت تعیین شاخصی خود همبستگی از مفهوم واریوگرام به عنوان ابزاری جهت تعیین تداوم دانه بندی شعاع تاثیر شعاع وابستگی فضای دانه بندی و ناهمسانگردی در وابستگی فضایی استفاده گردید.