سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید چوپانی – مرکز تحقیقات الکتروسرام – دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( اصفهان – شاهین شهر )
پرویز حوایی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

دراینجا با درنظرگرفتن یک هامیلتونی مغناطیسی مؤثر برای در دماهای پایین ، ضمن تغییر زاویه میدان نسبت به محور تقارن بلور، تابعیت مغناطش و تأثیر پذیری مغناطیسی نسبت به دما و میدان را به روش آمار کوانتومی محاسبه می کنیم . نتایج بدست آمده نشان می دهد که آهنگ تغییرات این دو پارامتر مغناطیسی نسبت به دما و میدان در زاویه صفر ( محورتقارن ) بیشینه است و با افزایش زاویه از شدت این تغییرات کاسته می شود . همچنین یک قله درمنحنی تأثیرپذیری نسبت به دما مشاهده می شودکه در زاویه صفربه بیشترین مقدار خود می رسد . این بررسی محورتقارن بلور را به عنوان محور آسان مغناطیس معرفی می کند که با مشاهدات تجربی در توافق است