سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری-قمی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
الناز آهوری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نص
صلاح الدین مام عزیزی – دانشجوی دکترای سازه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

در دیوارهای برشی فولادی دارای دو بازشو پانل بین بازشو ها به لحاظ عملکرد با یک تیر شبیه سازی می شود که بسته به نسبت ابعاد رفتاری بصورت برشی یا خمشی صرف و یا بصورت رفتار برشی و خمشی توام خواهد داشت با فرض در نظر گرفتن سخت کننده های دوگانه در طرفیت پانل میانی سخت کننده مذکور همانند ستونهای پانل بین بازشو ها که خود قابل مقایسه با یک سیستم دیوار برشی فولادی می باشد رفتار کردهو لازم است برای اطمینان از وقوع جاری شدن برشی ورق ولادی پانل میانی پیش ازجاری شدن سخت کننده های طرفین ان در اثر خمش سطح مقطع سخت کننده های مذکور از حد معینی کمتر نباشد از طرفی در تعیین رفتار پانل میانی به لحاظ رفتار خمشی یا برشی نسبت ابعاد آن تاثیر گذارخواهد بود دراینمقاله پانل میانی بر اساس شبیه سازی ان به تیر مورد مطالعه قرار داده شده است و روابطی برای تعیین حدودابعاد پانل میانی به منظور تعیین نوع عملکرد آن و برای محاسبه حداقل سطح مقطع موردنیاز برای سخت کننده های طرفین پانل میانی درحالت بررسی پانل مذکور بصورت نازک ارائه شدهاست.