سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عسگر جانعلی زاده چوب بستی – استاد یار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن نقی زاده رکنی – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

مخلوط فشرده ای از بنتونیت با ماسه به شکل حفاظی روان روی خاک طبیعی غیر قابل نفوذ استفاده شده است. در این مقاله هدف اصللی رفتلار مخللوط بنتونیت ماسه در برابر نفوذ پذیری است .نتایج تحقیقات آزمایشگاهی ارائه شده نشان داد که بنتونیت بر نفوذ پذیری ماسه تاثیر گذار است تحکیم یک بعدی و آزمایش نفوذپذیری بار افتان برای ارزیابی نفوذ پذیری مخلوط بنتونیت با درصدهای ۲ ۴ ۶ ۸ و ۱۰ وزن ماسه انجام شد برخی از این نتایج عبارتنلد ضریب تحکیم در نسبت کم مخلوط بنتونیت – ماسه کم و با افزایش بنتونیت افزایش می یابد .ضریب تغییر حجم بیشتر با تغییر تنش های تغییر کرده و رابطه معکوس دارد .نفوذ پذیری ماسه بادی با بنتونیت تغییر قابل توجهی دارد و با افزایش بنتونیت کاهش قابل توجهی دارد . نفلوذ پلذیری ملورد بررس ی توسط آزمایش نفوذپذیری بار افتان و آزمایش تحکیم یک بعدی تطابق مناسب و خوبی دارند