سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین گنجی نیا – استاد یاررشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیده ندا حبیب زاده – کار شنا سی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

بحث در مورد مقوله هوش هیجانی به دلیل تاثیر زیادی که بر روی جنبه های مختلف زندگی انسان دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا هدف از انجام این پژوهش آن است که جهت سنجش و اندازه گیری میزان تأثیرهریک از ابعاد هوش هیجانی برعملکرد بانک صادرات وتعیین بعد یا ابعاد با بالا ترین اثرگذاری گام برداریم. در این پژوهش روش نمونه گیری بصورت در دسترس می باشد و در آن نمونه ای به حجم 275 نفر جهت کارکنان در نظرگرفته شده است. روش تحقیق بصورت ( توصیفی – استنباطی ) می باشد که ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه بوده است. داده های مورد نظر توسط روش آماری ANOVA در سطح 5% > P مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند بررسی یافته های تحقیق نشان داد که کلیه ابعاد هوش هیجانی با عملکرد بانک رابطه معنی داری دارد .