سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عسل حسینی منزه – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
رضا باقری – استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمرتضی سیدریحانی – استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تولید ساختارهای لایه ای، برپایه بکارگیری فلزات شک لپذیر در کنار آلیاژهای استحکام بالای آلومینیوم، سبب افزایش چقرمگی سازه های فوق گردیده است. میزان افزایش در مقادیر چقرمگی گزارش شده وابسته به خواص مکانیکی اولیهلای ه ها، روش تولید ساختار لایه ای و مورفولوژی ترک ایجاد شده در سازه می باشد. در این پژوهش، با استفاده از روش اتصال نوردی ساختاری س هلایه متشکل از دو لایه Al6061و یک لایه 1050Alتولید شده و چقرمگی و رفتار شکست ساختار فوق با استفاده از آزمون خمش س هنقطه در جهت تقسی مکننده ترک مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مطالعه نقش اتصال فص لمشترک بر انرژی جذب شده ساختار لایه ای، کرنش نورد به عنوان متغیر درنظر گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشا ندهنده افزایش قابل ملاحظه چقرمگی جوان هزنی ساختارهای لایه ای در مقایسه با نمونه ی کپارچه (آلومینیوم 6061 ) م یباشد. علاوه بر این اهمیت نقش کرنش نورد و تاثیر آن بر مقدار جدایش در امتداد فص لمشترک مورد بررسی قرار گرفته است. داد ههای چقرمگی نشا ندهنده نقش قابل توجه جدایش، ب هعنوان مکانیزم چقرم هکننده، بر انرژی جذب شده به هنگام بارگذاری نمونه ها م یباشد