سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی خزانه ها – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حسین رضایی – کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

روستا از جمله مجتمع های زیستی است که رابطه تنگاتنگی با اقلیم ،محیط زیست،اقتصاد ،خصوصیات اجتماعی و فرهنگیدارد. باتوجه به روند تحولات اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و ورود تکنولوژی ساخت مسکن در کشور و به تبع آن در رفسنجاندر چند دهه اخیر ، تغییراتی در معماری مسکن ایجاد شده . این تغییرات به وضوح چهره روستاها را دگرگون و هویتروستایی را مخدوش کرده .این پژوهش در راستای این هدف به بررسی نقش اقلیم و محیط زیست در شکل دهی فرم مسکنروستایی شهرستان ،پرداخته .در پژوهش حاضر ، روستاهای رفسنجان به عنوان جامعه آماری انتخاب سپس با استفاده ازتحلیل آماری اطلاعات مرکز هواشناسی به روش تحلیلی q-mode cluser ،پهنه های اقلیمی متمایز شهرستان مشخص شدهاند.در نهایت با روش نمونه گیری، چهل و پنج روستا ازدوپهنه اقلیمی به عنوان نمونه انتخاب و نقش اقلیم ، محیط زیست درشکل دهی مسکن روستاها مورد بررسی ،تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان می دهد واحدهای مسکونی در گونه هایقدیمی روستاهای رفسنجان ، ضمن برخورداری از مشابهت های ساختاری ، دارای هویت خاصی متناسب با خصوصیات اقلیمیو محیطی روستا می باشند. این هویت ، ناشی از الگوهای معمارانه ای است که در این تحقیق به عنوان عوامل موثر شکل گیریمسکن روستایی معرفی و باارائه چارچوبی جهت شناخت تاثیر اقلیم و محیط زیست بر معماری مسکن روستایی، می تواند نقشمهمی در تدوین شاخص های مسکن روستایی داشته باشد.