سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدیه سعیدی – کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
اسفندیار محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
کرم خلیلی – استادیار دانشگاه باختر ایلام

چکیده:

یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است، اصولاً تا امنیت برقرار نباشد سفری شکل نخواهد گرفت وسخن گفتن از گردشگری بیهوده خواهد بود. در مورد نقشی که امنیت می توانددر جذب گردشگر داشته باشد، نیازمند مطالعات نظری و تجربی بسیاری است که در این راستا هنوز مطالعات بسیار اندک می باشد، هدف از این پژوهش بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری شهرستان بیرجند می باشد و برای امنیت پنج بعد در نظر گرفته شده است. روش این تحقیق توصیفی همبستگی بوده و از نوع کاربردی می باشد که محدوده جغرافیایی آن شهرستان بیرجند است. جامعه آماری این پژوهش گردشگرانی هستند که در خرداد ماه و تیرماه سال 39 به این شهرستان سفر کرده اند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است و حجم نمونه 983 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه که شامل پرسشنامه امنیت و ابعادش و دیگری پرسشنامه جذب گردشگر می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضبه اصلی نشان میدهد بین امنیت و جذب گردشگر تاثیر مثبت وجود دارد و حدود 20 % از تغییرات توسعه گردشگری را شامل می شود و نتایج حاصل از تحلیل آزمون های فرعی نشان میدهد امنیت اجتماعی، امنیت جسمانی، امنیت مالی، امنیت ، % فرهنگی، و امنیت روانی هرکدام به ترتیب به میزان 6 6/4 ، % 17/4 ، % 4/9 ، % 10/4 % از تغییرات توسعه گردشگری را تحت تا ثیر قرار می دهند