سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فروزان فرخیان – استادیار گروه مدیریت محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز، ایران
عبدالرحمن صادقی هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

چکیده:

اصل پیشگیری برای حفاظت از محیط زیست گسترش دانش، نگرش و رفتارهای محیط زیستی در میان مردم را توصیه می کند.با توجه به پیشرفت جوامع ابزارهای آموزش نیز تغییر یافته اند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش اینترنت در ارتقای نگرش و رفتارزیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور رامهرمز انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی، و از لحاظ روشپژوهش، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، شامل: کلیه دانشجویان در نیمسال دوم 93-92 می باشد. با توجه به حجم 2800 نفری جامعه پژوهش و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 104 نفر از آنان به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخابشدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با بهره گیری از نظرات کارشناسان محیط زیست مورد تأیید قرارگرفت و پایایی پرسش نامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 0/79 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی )فراوانی و درصد (و آمار استنباطی) آزمون همبستگی پیرسون (از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش به لحاظ آماری بیان گر آن بود که بین میزان استفاده از اینترنت و ، نگرش محیط زیستی (Sig=0/013)، رابطه معنی داری وجود دارد اما میزان استفاده از اینترنت و رفتار زیست محیطی دانشجویان (Sig=0/393) رابطه معنی داری وجود ندارد. و زنان نسبت به مردان از سطح نگرش و رفتار مناسب محیط زیستی بیشتری برخوردارند.