سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

داود ملکی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
محمدرضا بهرنگی – استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
آزاده قمری – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

اضطراب امتحان، به عنوان یک مشکل مهم آموزشی، سالانه میلیون ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهانتحت تأثیر قرار میدهد و علاوه بر تهدید سلامت روانی دانش آموزان، به طور کلی شکوفایی استعداد آنان ومشخصاً عملکرد تحصیلی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوی مدیریت بر آموزش بهرنگی یکی از نظریه هایجدیدی است که جوانب مهمی از ساختار و فعالیت های معلمان و دانش آموزان را در مدیریت کلاس ترسیممی کند و به عقیده ارائه دهنده آن تأثیرات آموزشی و پرورشی را بر بهبود کیفیت یادگیری شاگردان مطمئنمی سازد. اگر چه این نظریه با تحقیقات نیمه تجربی بسیاری بررسی شده و نتایج آنها شواهد علمی مدلل را درتأثیرات معنادار الگو به لحاظ آماری نشان می دهد، شواهد تجربی و تحقیقاتی متقنی از رابطه این الگو بااضطراب امتحان تاکنون حاصل نشده است. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اضطراب امتحان ونقش تعاملی جهت گیری هدفی دانش آموزان در این بین پرداخته است. روش مورد استفاده در این تحقیقتوصیفی از نوع همبستگی است. داده های مطالعه با استفاده از روش کمی و مشخصاً پرسشنامه جمع آوری شد که مشتمل بر پرسشنامه الگوهای یادگیری سازگار برای اندازه گیری جهت گیری هدف کلاس، پرسشنامهاضطراب امتحان ساراسون و پرسشنامه محقق ساخته الگوی مدیریت بر آموزش بر اساس الگوی مدیریت برآموزش بهرنگی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه مقطع متوسطه شهرستانبهارستان است که از این آنها با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی و بر اساس فرمول های تعیینحجم نمونه، 150 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل اطلاعات حاصل شده، با استفاده از ضریب همبستگیپیرسون و متعاقباً تحلیل رگرسیون تعاملی نشان می دهد که اولاً بین هردو متغیر کاربرد الگوی مدیریت برآموزش و جهت گیری هدفی دانش آموزان با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معکوس و معنی داری وجوددارد و ثانیاً جهت گیری هدفی نقشی تعاملی در رابطه بین کاربرد الگوی مدیریت بر آموزش و اضطراب امتحانایفا می کند.