سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
اکرم زنگنه – دانشجوی کارشناشی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

شرایط فعلی اقتصادکشور ما گویای آن است که اکنون زمانی است که باید بصورت همه جانبه از بخشهای مختلف اقتصادی حمایت شود دراین میان بحث تعاونیهای تولید هم به عنوان یکی ازبخشهای مههم درتوسعه اقتصادی کشور باید مورد توجه قرارگیرد بخش تعاون به عنوان یکی ازارکان اصلی درنظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار دارد و به منظور تحقق اهداف اقتصادی هدایت فعالیت ها به سمت بخش تعاون ازاهمیت ویژه ای برخوردار است ازسوی دیگر بررسی نقش تعاونی ها به خصوص نقش تعاونیهای تولید درتوسعه پایدار کشاورزی کشور ضروری به نظر می رسد چنین به نظر می آید که رویکرد توسعه تعاونیهای تولید روستایی به دلیل اهمیت چندجانبه ای که درحوزه های مختلف اقتصادی کشورمان دارد بتواند مصداق بارزی ازتحقق اهداف برنامه های توسعه کشور دربخش کشاورزی و همچنین توسعه اقتصادیکشور باشد ازاین رو این مطالعه سعی دارد با رویکردی توصیفی پیمایشی همراه با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اثرات و نقش توسعه تعاونیهای تولید روستایی درتوسعه پایدار بخش کشاورزی کشور را مورد مطالعه قرارداده ودرادامه پیشنهادات لازم را جهت توسعه اینگونه تعاونی ها ارایه دهد.