سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش آبخیزداری شهری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مسعود باقرزاده کریمی – کارشناس ارشد آبخیزداری و کاندیدای دکتری هیدرولوژی
آزیتا افغان طلوعی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

این پژوهش در سال ۱۳۸۷ و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام گرفته اس ت. جمع آوری اطلاعات با تکیه بر دو روش کتابخانه ای و میدانی تلاش نموده ک ه با نگرش سیستما تیک و جامع نگر، تأثیر دیدگاه مبتنی بر حفاظت و حمایت از ارزشهای بوم شناسانه را بر پایداری و هویت محله دریابد. اهداف کاربردی این پژوهش عبارت بودند از: • تعیین شاخصه های بوم شناسانه موثر بر محیط های انسان ساخت • دستیابی به یک الگوی کاربردی( بااستفاده از شاخصههای بوم شناسانه) برای مدیریت محله بوم گرا • ترسیم سناریوهای ادامه وضع موجود و رویکرد به مدیریت سامانه زیستی در محله بوم گرای ازگل بر اساس یافته های تحقیق شاخص های بوم گرائی محله ازگل به ۵ دسته تقسیم شدند. این شاخصها عبارت می باشند از : محیط زیست سالم، کارآیی انرژی، پایداری کالبدی و حم لونقل پایدا ر، حفظ تنوع زیستی و پایداری اجتماعی. بررسی شاخص های پنجگانه فوق الذکر در محله ازگل با استفاده از آمار و اطلاعات استخراج شده از منابع و نتایج پرسشنامه ها و شناخت وضع موجود در دو گزینه مختلف صورت گرفته است. این گزینه ها عبارت از ادامه وضع موجود( بالفعل) و رویکرد به مدیریت اکوسیستمی( بالقوه) به منظور ایجاد محله بوم گرا می باشند. در مجموع محله ازگل از نظر کلیه شاخص های بوم گرائی در حال حاضر در کمتر از یک چهارم توان خود یعنی در حد ۲۲ % قرار دارد. البته با رعایت اصول مدیریت اکوسیستم و بهره برداری خردمندانه از ظرفیت ها و توان های محیط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی محله و اکوسیستم قابلیت ارتقاء توان تا حد ۸۵ % را دارا می باشد. چنین وضعیتی بسیار امیدوارکننده است.