سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا کریم نژاد – اردبیل – مشگین شهر- روستای انار

چکیده:

در ایران رشد مهاجرت بسیار بالا بوده است و الگوی توسعه شهری در ایران الگوی تسلط تک شهری و نیز تمرکز گرایانه بوده است. در سه چهار دهه اخیر ایران چندین بوم Boom مختلف را پشت سرگذاشته از آن جمله بوم نفت، بوم شهرنشینی و بوم زایشهای بسیار (جمعیت). در چنین شرایطی شهرنشینی با پیامدهای بسیاری همراه خواهد بود، از جمله توزیع بی عدالتی، گسترش آسیبهای اجتماعی و … . سیاستهای چند سالهی اخیر دولت در مهاجرت به اردبیل نیز بی تاثیر نبوده است. بعد از تبدیل شدن اردبیل به استان از سال 1372 به مرکزیت شهر اردبیل و توجه به شهر اردبیل، ازجنبههای زیرساختی، خدماتی، اقتصادی، عمرانی و عدم توجه به مناطق روستایی، باعث مهاجرت از روستاها و شهرستانهای اطراف جهت کار و دسترسی به خدمات شده است، این مهاجرت بیرویه و سیاستهای نادرست مسئولان با عث گسترش حاشیه نشینی و شهرک سازی شده که تغییر کاربری زمینهای زارعی را به دنبال داشته است. مهم ترین اهداف پژوهشی مقاله عبارتنداز: 1- شناسایی علل مهاجرت و رشد و توسعه نامتوازن و شتابان شهری 2- ارزیابی نقش دولت در رشد مهاجرت. فرضیه ی پژوهش عبارت بود از : تمرکز سازمانهای اداری و خدماتی در شهر اردبیل، نوعی فرصت و جذابیت را به وجود آورده است کهمهاجرت به این شهر را تشدید نموده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای که به صورت استنتاج از منابع و اطلاعات است، استفاده میشود. روش گردآوری اطلاعات در این کار تحقیقی عبارتند از: 1- مطالعات اسنادی 2- برداشتهای میدانی 3- تجزیه و تحلیل با نرم افزار 4- استفاده از پرسشنامه و مصاحبه. برای برآورد حجم نمونه جهت توزیع پرسشنامه از روش کوکران استفاده شد که از بین 1896 خانوار براساس این روش 90 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه مورد نظر بطور تصادفی در خانوارهای محله توزیع گردید.