سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده شهربانو فرحمند کناری – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی، سازههای آبی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
ترانه اسکو – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران

چکیده:

طراحی برنامه های ترویجی در فرآیند توسعه پایدار و انتقال فن آوری های کشاورزی ، از موضوعات قابل بحث درسال های اخیر بوده است. سرویس های ترویجی از دهه های گذشته تا کنون روش های مختلفی را برای انتقال فن آوری های کشاورزی بکاربرده است که یکی از آنها مدرسه مزرعه ای کشاورزان است. این روش به عنوان یک رهیافت موثر در جهت ارتقاء دانش کشاورزان منطبق با اصول علمی با تکیه بر تجارب بومی و تقویت نوآوریهای محلی برای کشاورزی پایدارطراحی شده است. در این روش کشاورزان در جریان آموزش مشارکتی با نحوه مشاهده، یاداشتبرداری از جزئیا ت کار، چگونگی انجام آزمایشهای ساده، تفسیر و تحلیل نتایج حاصل آشنا میشوند و پس از تلفیق این نتایج با تجربیات خود، تصمیماتی اتخاذ مینمایند که بسیار مؤثر و کارساز میباشد. نتایج ارائهشده در این مقاله حاصل کار ترویجی بهروش مدرسه در مزرعه است که در روستای گلمحله از توابع شهرستان محمودآباد در دو سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ برروی محصول برنج اجرا گردید. هدف کلی این مطالعه اثر مدرسه مزرعه ای کشاورزان بر توسعه پایدار بوده است