سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه بلاغی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده هنر و معماری

چکیده:

نظر به اهمیت مکتب توسعه پایدار به عنوان مهمترین مکتب کنونی در دنیا و دستیابی به شهرهای پایدار به عنوان یکی از اهداف این مکتب، جستجو در عوامل موثر در تحقق این اهداف امری است ضروری که در صورت تعیین میزان تاثیر پارامترهای موثر در این زمینهه می توان از عوامل مهم تر بهره بیشتری برد . به منظور دستیاربی به توسعه پایدار لازم است تمام کشورهای جهان به مفاهیم محیط زیست و توسعه پایدار توجه بیشتری مبذول دارند . بام های سبز بخشی از تلاش مدیران شهری برای پایدار ساختن شهرها و جایگزینی برای فضای سبز از دست رفته شهرها می باشند . لیکن نقش و تاثیر بام های سبز در دستیابی به اصول توسعه پایدار نیازمند کنکاش بیشتر در این مقوله است . لذا پژوهش حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی به موضوع فوق پرداخته است . نتایج حاکی از آن است که سامان بام سبز نقش موثری در دستیابی به توسعه پایدار و بویژه بعد زیست محیطی آن از طریق کاهش آلودگی ها و صرفه جوییی در مصرف انرژی می نماید . لیکن نظر به اهمیت سامانه بام سبز به عنوان راه حلی چهت دستیابی به توسعه پایدار، مدریان و طراحان شهری می بایست در ترویج هر چه بیشتر آن از طریق اشاعه فرهنگی آن و ارائه سیاست های تشویقی بکوشند .