سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رشید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
عباس رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مهدی احساس خواه – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین
زینب ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا ومخاطرات محیطی،دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از سیستم جامع حمل و نقل عمومی راهکار مطلوبی برای تحقق حمل ونقل پایدار شهری است. سیاستهای حمل ونقل پایدار درصدد جستجوی روشهایی است که امکان دسترسی مناسب را برای همه اقشار جامعه فراهم کرده، هزینه های اقتصادی را تعدیل نموده و زمینه آلودگیهای زیست محیطی را کاهش دهد. در بسیاری از شهر های در حال توسعه جهان از جمله تهران ، توسعه نامناسب فضاهای مختلف شهری ، تراکم روبه گسترش کاربری های گوناگون به موزات رشد اقتصادی وبه دنبال آن افزایش سفر های درون شهری باعث بروز مشکلات ومعضلات متعددی شده.با افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی وبه تبهعآن افزایش تراکم در شریان های اصلی ،منجر به شکل گیری وبروز نابه سامانی ها در عرصه اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی وزیست محیطی شده.باتوجه به مسائل مذکور به در این مقاله به بررسی نقش سیستم دوچرخه سواری درتوسعه حمل ونقل همگانیTOD در دست یابی به حمل ونقل پایدار از دیدگاه اصول شهر سازی ونظرات شهروندان می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –تحلیلی است وداده ها از طریق مطالعات اسنادی ،کتابخانه ای وبررسی های میدانی جمع آوری شد ، دادهدر نرم افزارspss تجزیه تحلیل شده وازآزمون هایT تک نمونه ای وغیره استفاده شده است. .پژوهش حاضر نشان می دهد که حدود 08 درصد شهروندان از مزایا وموانع سیستم دوچرخه سواری در منطقه 6 تهران آگاهی دارند واکثر شهروندان تمایل خود را به استفاده از دوچرخه در صورت فراهم کردن امکانات ومسیر های دوچرخه در شهر ابراز کرده اند .همچنین میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت حمل ونقل عمومی با دوچرخه در منطقه 6 بسیار پایین می باشد .این مطالعه نشان می دهد که به کار گیری فرصت های توسعه ای به وجود آمده پیرامون تسهیلات سیستم حمل ونقل ریلی وافزایش تمایل به دوچرخه سواری در میان شهروندان ، با رویکرد ترکیب توسعه پیرامون حمل ونقل همگانی واصول طراحی شهری با هدف افزایش قابلیت دوچرخه سواری متمرکز وهمچنین رواج شیوه های جابه جایی با حمل ونقل عمومی به ویژه دوچرخه سواری وپیاده روی ، راهکاری کاملا همسو با حمل ونقل پایدا در شهر ها باشد