سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سجاد فدایی باشی – کارشناس ارشد حقوق بین الملل و شهردار محترم شهر کلاته
علی اصغر زاغیان – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری و مشاورشهردار
جواد بنائیان سفید – کارشناس معماری و مسئول واحد فنی شهرداری کلاته

چکیده:

فناوری اطلاعات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان امروزی مطرح شده و دستاوردهایناشی از آن به گونه های مختلف در زندگی مردم تاثیر گذار بوده است. در این عرصه شهر نیز به واسطهتحول مفهوم فضای شهری و ظهور زیر ساخت نوین فن آوری اطلاعات و ارتباطات متحول می شود . نگرشبه فناوری اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه کشورها، جای خود را به فناوری اطلاعات به عنوان محورتوسعه انسانی داده است .درک نقش بنیادین این مهم و سازماندهی مناسب برای نهادینه کردن آن تضمینیمناسب برای حضور فعال و مقتدر در جامعه جهانی و در تغییرات برنامه ریزی شهری با (ICT) تسریع روندجهانی شدن است .در این پژوهش، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات تکیه بر ابعاد کالبدی آن موردنظر است و بر مبنای نتایج آن، تاثیر برنامه ریزی مبتنی بر توسعه زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی درتسهیل روند جهانی شدن بیان می شود .همچنین با بررسی معیارها و شاخص های مقایسه ای به ارزیابیرویکرد های جدید برنامه ریزی شهری که مبتنی بر توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی هستند،پرداخته شده است .این مطالعه نشان می دهد توسعه با افزایش امکان برقراری ارتباط از راه دور ضمن تغییرالگوهای فعالیتی، تغییر در (ICT) نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات الگوهای فضایی و مکانی محلی شهری رافراهم آورده است که بر مبنای توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و فرصت های ناشی از آن، قابلارائه هستند .در نتیجه می توان گفت، بهره گیری از این رویکرد ها، تاثیر گذاری بر الگوهای فضایی و عملکردی شهرها را به همراه داشته و امکان پاسخگویی به نیازهای شهری در روند جهانی شدن را تسهیل می کند.