سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عیسی ابراهیم زاده – دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه سیستان و بل
طه ربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تهران
جعفر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ، دانشگاه سیستان و

چکیده:

امروزه بهم خوردن تعادل ارگانیکی بین نظام اجتماعی و ساختار کالبدی شهر و عدم تطابق بین این دو، معضلاتی را به بار آورده است. اگر در گذشته واحدهای شهری از نوع محله، امکان تعلق فرد با محیط زندگی را فراهم می کرده است امروزه، زمینه های فرسایش عاطفی- روانی افراد از یک سو و کاهش تعلقات مکانی از سوی دیگر هر روز تشدید می گردد. به این ترتیب از هم پاشی و کمرنگ شدن محلات باعث کاهش روحیه هم محله ای بودن وکاهش مشارکت شهروندان گردیده است. امروزه شورایاران به عنوان حلقه واسط میان شهروندان و نهاد های دولتی نقش اساسی را در جلب مشارکت شهروندان ایفاء می کنند و به عنوان حامی مردم در نهاد های دولتی شناخته می شوند. نتیجه اصلی این تحقیق این است که از معضلات اساسی شورایاران در محلات زاهدان، عدم مشارکت و بی توجهی شهروندان برخی محلات می باشد که در نهایت راهکارهایی در جهت کاهش و حل این معضل ارائه شده است. روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی است و از ابزار های مشاهده و مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردیده است.