سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی مشکی – استادیار گروه حسابداری و مالی دانشگاه پیام نور

چکیده:

چکیدهتولید ناب در واقع شیوه تولیدی است که ضمن به کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، با هدفکاهش ضایعات و حذف هر فعالیت بدون ارزش افزوده شکل گرفته است. بر این مبنا تکنیک ناب با کمکمجموعه ابزارهای خود می تواند نقش بنیادینی در اصلاح و بهبود فرایندها داشته باشد. هدف اصلی تحقیقحاضر این است که به کمک برخی از معیارهای مالی، عملکرد مؤسسات سازگار با ویژگی های تولید نابرا بررسی و با عملکرد سایر مؤسسات مقایسه نماید. نمونه آماری پژوهش شامل 26 شرکت می باشد که از کل 34 شرکت موجود در صنایع غذایی و آشامیدنی و در دوره زمانی پنج ساله (1385-1389) انتخاب شده است. در تحقیق حاضر از سه معیار بازدهی، سودآوری و Q توبین که به ترتیب جز معیارهای بازار، حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها محسوب می شوند، به منظور سنجش عملکرد واحدهایتولیدی استفاده شده است. نتیجه کلی تحقیق بیانگر این مطلب است که بازدهی، سودآوری و ارزششرکت های با ویژگی تولید ناب بیشتر از سایر شرکت ها می باشد.