سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین منصوری – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
سعید سعیدا اردکانی – دانشگاه یزد
مریم مریم – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات پیوسته و برق آسا در حوزههای گوناگون بشری است. این تحولات، پیامدها یی نیز در صنعت برق دارا است. این صنعت بر ای هماهنگ ی با این دگرگونیها و مواجه با چالشها ی برآمده از آنها ، نی از خلاقیت و نوآوری است. از سوی دیگر، با توجه به تغییر سریع تکنولوژی و رقابت روزافزون، تنها سازمانهایی که در جست و جوی ارتقاء بهره وری از خلاقیت کارکنان خود هستند، امکان بقا خواهند داشت. از اینرو، توسعه و ارتقای خلاقیت در سازمانها مستلزم آن است که مد یران بدانند چگونه میتوانند خلاقیت کارکنان خود را مورد حمایت قرار دهند. لذا، سازمانها برای بهرهگیری از خلاقیت کارکنان، می- بایست متغیرهایی را که موجب تشویق و ترغیب خلاقی ت در سازمان میشوند، را مورد بررسی قرار دهند. یکی از مهمترین این متغیرها، عوامل سازمانی میباشند که تأ ثیر بسزایی بر خلاقیت کارکنان دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل سازمانی در بروز خلاقیت در بین کارکنان شرکت برق منطقهای یزد میباشد . روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و روش جمع آوری دادهها، کتابخانهای میدانی می باشد. جهت آزمون فرضیات پژوهشی از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. یافته های حاصل از بررسی فرض یات پژوهش نشان میدهد که ب ین عوامل سازما نی و خلاقی ت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافتههای حاصل از بررسی رابطه بین ابعاد عوامل سازمانی (فرهنگ سازما نی، سبک رهبری، ساختاری سازمانی، سیستم ارزیابی و کنترل ، سیستم پاداش و تخصیص منابع مورد نیاز خلاقیت) و خلاقیت کارکنان دلالت بر آن دارد که کلیه عواملبه جز عامل تخصیص منابع مورد نیاز برای خلاقیت با رابطه معناداری داشتند.