سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه روزگارمرودشتی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد مرودشت
ژیلا دهقان – مدرس دانشگاه پیام نور واحد مرودشت

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی نقش فناوری اطلاعات بر افزایش خلاقیت مدیران آموزشی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش 104 نفر از مدیران آموزشی (58 مدیر زن و 60 مدیر مرد) مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر مرودشت بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری یکی پرسشنامه فناوری اطلاعات اسلایت و دیگری پرسشنامه خلاقیت تورنس بود. روایی و پایایی هر دو آزمون بررسی و در حد قابل قبولی می باشد. در این ارتباط ابعاد چهارگانه خلاقیت شامل سیالی، انعطاف پذیری، بسط فکری و اصالت به عنوان سوال های تحقیق با فناوری اطلاعات مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین استفاده از فناوری اطلاعات و افزایش خلاقیت مدیران آموزشی رابطه مثبت و معنی دار در سطح 0/001 ≥P وجود دارد (0/13=rxy). بین استفاده از فناوری اطلاعات و ابعاد سیالی و انعطاف پذیری رابطه معنی دار وجود ندارد (به ترتیب با 0/18 و 0/11=rxy). همچنین بین ابعاد بسط فکری مدیران (0/26=rxy) و اصالت (0/32=rxy) در سنجش با فناوری اطلاعات رابطه همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز، نقش فناوری اطلاعات را بر ابعاد بسط فکری مدیران و اصالت مورد تایید قرار داد