سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان اکبری – مربی،مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران
رضا رستمی – مربی، مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور، ایران
اکبر ویسمرادی – مربی، حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
عبدالمجید محمدی – مربی، حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:

در عصر حاضر مسائلی مطرح است که دیگر با راه کارهای گذشته قابل حل نیستند . ویژگی عمده مسائل امروزی در بزرگی و وسعت میزان داده ها و اطلاعاتی است ک باید جمع آوری ، نگهداری ، تولید ، پردازش ، بازیابی و تحلیل شوند . این ویژگی که مولد بخش اعظم پیچیدگی های سازمانی است ، حرکت به سوی توسعه فناوری نوینی به نام فناوری اطلاعات باعث می شود که به کمک آن کار با داده ها و اطلاعات فراوان تسهیل شود . شاید دو دهه قبل بسیاری از متخصصان اعتقاد نداشتند که عصر صنعتی به این سرعت به عصر اطلاعات تغییر یابدو امروز بشر آینده ای را رقم بزند که بعد زمان ، معلولیت جسمی، مشکلات اقتصادی و ساخت های جغرافیایی مانعی برای حرکت و پیشرفت نباشد . امروز دوران گذر از عصر صنعتی به عصر فراصنعتی (اطلاعاتی) است . گذاری که به سرعت در حال طی شدن و پدید آوردن عصری پر چالش است ، به گونه ای که لازمه بقا و تداوم حیات در آن عصر تجهیز به فناوری نوین بویژه فناوری اطلاعات می باشد . بنابراین محققین دراین تحقیق با مطالعات کتابخانه ای به بررسی نقش فناوری اطلاعات در سازمان می پردازند .