سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم اکبری – کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه پیام نور
میرزا حسن حسینی – دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد . صاحبنظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کرد ه اند . برخی با ادبیات علم اقتصاد،برخی با ادبیات اقتصاد اسلامی و برخی نیز نقش مولفه های حوزه های فرهنگ و سیاست را درشکل گیری اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داده اند. مقاله حاضر مفهوم اقتصاد مقاومتی و ارتباط مدیریت جهادی و فرهنگ با اقتصاد مقاومتی ذکر شده و در ادامه به بررسی نقش دانشگاه ها به عنوان یکی از مهمترین نهاد های آموزشی در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.