سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

سارا غلامعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی
راشین بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

مشارکت و مدیریت شهری و در مقیاس کوچکتر مدیریت محله ای در کشور ما پدیده جدیدی نیست. با این حال، امروزه با رشد شهرنشینی و بدنبال آن تغییر الگوهای مشارکت، لزوم بازبینی در این مفهوم و ارائه الگوهای متناسب با نیازهای امروزی شهروندان، کاملاً محسوس است.فراخواندن مردم به مشارکت در امور شهر و محله سکونت، از جمله تئوریهایمدریت مشارکتیاست. در حقیقت، مشارکت مردم در شهرسازی، پایه های مشروعیت شهرسازی را قوام بیشتری می بخشد. مسلم است که انسان محور اصلی توسعه است. وجه تمایز انسان، در واقع مشارکت اجتماعی و زندگی جمعی او به همراه اصل مشارکت نظام یا متفکرانه، نهفته است. پیشرفتهای بشری نیز همگی مرهون مشارکت گسترده اجتماعات است.مشارکت، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی است که آنان را برمی انگیزاند تا برای دستیابی به هدفهای گروهی، یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند.رفاه هر جامعه در گرو ایجاد اطمینان از این نکته است که همه اعضای آن احساس کند که در آن سهمی دارند و در واقع از جریان عادی جامعه کنار گذاشته نشده اند.این تحقیق با هدف بررسی میزان تمایل و مشارکت شهروندان در اداره امور محله قلهک و انجام فعالیت های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی تدوین گردیده تا با استفاده از نتایج بدست آمده بتوان راهکارهای مناسب برای تحقق یافتن این امر در راستای مدیریت محله ای را بکار بست. با بهره گیری از پرسشنامه ای که شامل ۱۸ سوال می باشد و در ذیل ذکر خواهد شد، در نظرسنجی از افراد نمونه آماری تهیه گردید که میزان اتفاق نظر افراد در ایجاد هویت بخشی، حفظ زیبا سازی و آثار قدیمی محله قلهک و تأثیر در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین و همچنین تمایل ساکنین قلهک در عضویت در کارگروهها بررسی شده است.