سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم تلیار – کارشناس معماری و شهرسازی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، شهرداری گرمسار
یاسر عربی – معاونت شهرداری گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، شهرداری گرمسار
پوریا ربیعی – کارشناس فناوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، شهرداری گرمسار

چکیده:

در جامعه ی امروز نیاز بشر به همزیستی در سطح بالایی احساس می گردد و این همزیستی در قالب شهرها تحقق می یابد شهربه عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری نقش بسیار مهمو تعیین کننده دارد در این میان نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند دخالت مردم در امور شهری از اصیل ترین شیوه های رشد ملی به شمار می رود . تجربه سودمند و شوق انگیز محلی در اداره امور جمعی ، رغبت مردم را برای پرداختن به کارهای بزرگ تر ملی تحریک می کند وآنان با تکیه بر نتایج سودمندی که از مشارکتمحلی به دست می آورند ، به مشارکت های بزرگ ملی کشور راغب می گرداند مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد داخلی و خارجی با هدف بررسینقش مشارکت شهروندی در مدیریت شهری با تأکید بر توسعه پایدار ضمن بررسی این نقش به پویایی و توسعه پایدار شهری و تعمیق مناسبات اجتماعی،سیاسی و فرهنگی درمیان شهروندان و اعتلای کیفیت زندگی درمحیط شهری و مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری از سوی همه نیروهایی که در حیات شهر دخیل هستند به بررسی وتشریح آن بپردازد.نتایج به دست آمدهنشان می دهد مشارکت عنصر حیاتی در فرآیند توسعه پایدار تلقی گردیده و از آن به عنوان حلقه مفقود فرآیند توسعه یاد می کنند به همین جهت اصلاح ساختار شهری و بهینه کردن شهرنشینی به اصلاح و بهینه کردن رابطه شهر و شهروندان نیاز دارد که مدیریت شهری سازماندهی این ارتباط را بر عهده دارد و این مورد ، بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوه ی مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ، می تواند دربهبود سکونتگاه های انسانی و پایداری توسعه ی شهری ، مهمترین نقش را ایفا کند