سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

آصف کریمی – دانشجوی دکتری
فاطمه کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اسدی – دانشیار گروهترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش و تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر کارآفرینی سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان اصفهان در سال 1387 انجام گردید. نوع تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که به روش پیماش انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق شامل کلیه کارشناسان ترویج استان اصفهان به تعداد 203 نفر می باشد. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 75 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آورری اطلاعات پرسشنامه بود که اعتبار(روائی) آن با نظر چند تن از متخصصین و اساتید گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد(پایائی) تعداد 30 عدد پرسشنامه آزمون مقدماتی شد(البته این تعداد در تحلیل نهایی وارد نگردید) و آلفای کرونباخ آن محاسبه شد که برای بخش های مختلف پرسشنامه از مقدار مناسب0/82-0/87 برخوردار بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان دادکه بین کلیه ابعاد توانمندسازی روانشناختی یعنی تاثیرگذاری، شایستگی، معنیدار بودن، خودمختاری و اعتماد با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون شایستگی، تاثیرگذاری و خودمختاری مهمترین ابعاد تاثیرگذار توانمندسازی روانشناختی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان ترویج کشاورزی هستند