سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا کهنسال –
محمد قربانی –
سمانه سادات همراز –

چکیده:

محدودیت منابع در بخش کشاورزی اهمیت انتخاب فناوری های مناسب جهت استفاده کامل و بهینه از منابع کمیاب و گران قیمت را در تولید مواد غذاییفراو ان و ارزان نشان میدهد دراین راستا مدیریت صحیح و استفاده از روشها و تکنولوژی های جدید در کشاورزی دارای اهمیت بسزایی است در سالهای گذشته بکارگیری روشهای نوین مدیریتی در ایرانبا مشکلات و فرازونشیب های بسیاری همچون عرضه محدود و نامنتاسب عدم آگاهی و پذیرش کشاورزان هزینه های بالا اجرای طرحهای جدید مواجه بودها ست که این مشکلات وموانع آثار منفی بسیاری را برپیکره بخش کشاورزی واردکرده است. با توجه به تلاشهای صورت گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی بصورت برگزاری دوره های ترویجی استفاده از مهندسین ناظر طرح گندم و به منظرو کاربردی کردن دانش جدید در کشاورزی ایران و با هدف کمک به برنامه ریزان و مسئولان بخش کشاورزی دراین مطالعه به بررسی مهمترین عوامل موثر بر پذیرش و بکارگیری روشهای نوین مدیریتی در حوزه مدیریت منابع آبی با استفاده از الگوی لاجیت پرداخته شده و اهمیت نسبی هریک از عوامل مورد بحث قرارگرفته است. همچنین عملکرد و نقش برگذاری دوره هایت رویجی سازمان جهاد کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین عوامل دراین امر مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است.