سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حمید جمال لیوانی – گروه حسابداری، واحد بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر گز، ایران
مهدی شربتی – کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اراک

چکیده:

تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی دنیا در دهه اخیر موجب شده است. هدف از این تحقیق تعیین این موضوع است که: 1)آیا کیفیت اقلام تعهدی اثر مهم و معنی داری بر میطان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها دارد. 2)تعیین میزان و چگونگی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده در شرکتها. و 3)بررسی عوامل تأثیر گذار بر کیفیت اقلام تعهدی. از این رو تعداد 44 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. همجنین برای آزمون فرضیه ها، متغیرهای تحقیق به صورت ماهانه محاسبه و مورد آزمون قرار گرفته شده است. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت، از نوع تحقیق های همبستگی به حساب می آید و با توجه به موضوع و فرضیه های تدوین شده، جهت انجام آزمون فرضیه های آماری از ضریب همبستگی پیرسونف ضریب تعیینف تحلیل واریانس و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این واقعیت است کیفیت اقلام تعهدی تأثیر معنی داری بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها دارد. و همجنین مشخص شده است که این همبستگی معنی دار بین دو متغیر همبستگی منفی بوده که ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده 0.516 می باشد که نشان می دهد که این همبستگی، در حد بالایی است. ماحصل یافته های فوق گویای این مطلب اند که هر چقدر کیفیت اقلام تعهدی در شرکتها بالاتر باشد، میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها کمتر است.