سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسام الدین غلامی – دانش آموخته ارشد رشته آموزش کشاورزی
احمدرضا پیش بین – عضوهیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

علیرغم قدمت صدساله آموزش کشاورزی درایران بخش کشاورزی با نارسایی های فراوانی از جمله کمبود کارایی عملی فارغ التحصیلات مواجه است که خود ناشی از کمبود آموزشهای عملی است با توجه به نقش محوری تقریبا انحصاری درس عملیات کشاورزی دراین زمینه توجه همه جانبه به آن از جمله نگرش دانشجویان دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به درس عملیات کشاورزی می باشد و همچنین سعی شده است راهکارهای عملی برای بهبود شیوه برگزاری این درس ارایه شود این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و از نوع توصیفی همبستگی می باشد جامعه ی آماری این تحقیق را کلیه ی دانشجویان که در سال 83-84 درس عملیات کشاورزی را گذرانده اند تشکیل میدهد.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از نظر متخصصن و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0/92 بود به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل درصد نما، میانه ، میانگین و انحراف معیار ضریب تغییرات ضریب همبستگی پیرسون و آزمونهای ناپارامتری من وایتنی و کروسکال والیس و همچنین ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است. نتایج نشان میدهد 17 درصد افراد نگرش نامطلوب 66 درصد نگرش خنثی 17 درصد نگرش مطلوب نسبت به این درس داشتند. همچنین اختلاف میانگین براساس متغیر تجربه ی قبلی در کشاورزی و محل زندگی دانشجو معنی دار نیست براساس نتایج این پژوهش توجه به امکانات رفاهی درحین دوره با توجه به برگزاری آن در تابستان اهمیت بسیارزیادی در اشتیاق بیشتر دانشجویان برای شرکت در آن و بالتبع افزایش کارایی دوره خواهد داشت.