سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علیرضا جابری الام – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح
سعید کریمی – عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

نگرش دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی با گرایش های مختلف نسبت به کار در محیط روستا نقش مهمی در پذیرفتن مشاغل موجود در سطح روستا دارد. که با ورود دانش آموختگان کشاورزی می توان خلا متخصص که در بخش کشاورزی وجود دارد، را جبران کرد.به دلیل موثر بودن نوع نگرش درنوع تصمیم گیری و رفتار در این تحقیق به بررسی نگرش دانشجویان نسبت به کار در محیط روستا پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی در گرایش های مختلف دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1387 بود. نمونه های آماری از میان ورودی ها وگرایش های مختلف به صورت تصادفی انتخاب شد.نمونه آماری شامل 42 نفر مرد و 73 نفر زن بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شد. در تجزیه تحلیل داده ها از آزمون آماریT-test و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دانشجویان مجرد و کسانی که در روستا زندگی می کنند نگرش مثبتی نسبت به کار در محیط روستا دارند. برای تغییر نگرش منفی دانشجویان پیشنهاد می شود بستر رفاهی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی بخصوص در سطح روستاها ایجاد شود و تعداد واحد های عملی در رشته های رشته های تحصیلی کشاورزی افزایش یابد