سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

محمدرضا بهرنگی – استاد تمام دانشگاه خوارزمی و رئیس مدیریت آموزش ایران
معصوم هاشم زاده – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در مورد تاثیر الگوی مدیریت آموزش بهرنگی بر فرآیندیادگیری انجام شده است .این مطالعه از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی بهشمار می رود. روش انجام تحقیق مطالعه موردی بوده است. در این تحقیق نظرات دانشجویان یک کلاس رشته مشاورهدانشگاه فرهنگیان قم در مورد تاثیر اجرای الگوی مدیریت آموزش بهرنگی بر فرایند یادگیری از ابعاد مختلف مورد مطالعهقرار گرفته است . برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای که توسط ارائه دهنده الگو ( دکتر بهرنگی ) طراحی شده است استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون T-Test و به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای الگوی مدیریت آموزش بهرنگی دراکثر فرایند ها یادگیری تاثیر مثبت دارد و همهفرضیه ها بجز فرضیه مربوط به ناسازگاری این الگو با وضعیت کلاس ها و فرضیه مربوط به تاثیر این الگو در شناخت فراگیرانمورد رد تایید قرار گرفته است.