سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا زلیخایی سیار – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی
سمیه لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه علمی کاربردی نسبت به خود اشتغالی در بخش کشاورزی می باشد روش انجام تحقیق مشاهده مستقیم بوده که درآن از شیوه پیمایشی استفاده شده است جامعه آماری تحقیق را دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان همدان تشکیل میدهند که از مجموعه این گروه 134 نفر بصورت تصادفی انتخاب و دیدگاه های آنها موردبررسی قرارگرفته است پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات درتحقیق حاضر است دقت شاخصها و گویه ها درپرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تایید قرارگرفت برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه دراختیار تعدادی ازدانشجویان قرارگرفت الفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم 81 صدم به دست آمد که رقم قابل قبولی است نتایج بدست آمده نشان دادکه درمجموع نگرش دانشجویان نسبت به خود اشتغالی دربخش کشاورزی درحد متوسط به بالا است و به عبارتی دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به خود اشتغالی دارند.