سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

روح اله رضایی – استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان)
سیدمحمود حسینی – دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران)
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران)
لیلا صفا – دانشجوی دکتری

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به فناوری نانو انجام گرفت به لحاظ روش پژوهش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بود جامعه آماری تحقیق شامل 1253 نفر ازدانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران بود که با توجه به جدول مورگان و کرجیس 282 نفر از انان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب براساس مقاطع تحصیلی برای انجام تحقیق انتخاب شدند برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید اعتبار روایی پرسشنامه با نظر پانل خبرگان صاحبنظران درزمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرارگرفت برای تعیین قابلیت اعتماد پایایی ابزار تحقیق پیش ازمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس نگرش دانشجویان نسبت به فناوری نانو 0/85 بود. نتایج بدست آمده از آمار توصیفی حاکی از آن بود که از نظر دانشجویان مورد مطالعه دو گویه فناوری نانو، انقلاب صنعتی بعدی محسوب می شود و فناوری نانو و کاربرد آن بیشتر جنبه تخیلی و غیرواقعی دارد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان اولویت را کسب کرده بودند همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که درحدود 56/4 درصد از تغییرات متغیر وابسته نگرش دانشجویان مورد مطالعه نسبت به فناوری نانو رادومتغیر میزان آشنایی پاسخگویان با فناوری نانو و میزان آشنایی پاسخگویان با کاربردهای فناوری نانو در کشاورز تبیین می نماید.