سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه فروزانی –
منصور شاه ولی –

چکیده:

بررسی منابع نشان میدهد که عواملی نظیر افزایش جمعیت تغییرات اقلیمی نبود بارش کافی و پراکنش نامناسب آن و وارد ساختن پسابهای آلوده صنعتی فاضلابها به دریاچه ها و رودخانه ها از جمله دلایل بحران کمبود آب درکشور میب اشند بطوریکه پیش بینی می شود همواره با کاهش مداوم منابع تجدیدشونده آب روبرو خواهیم بود ولی بررسی بیشتر موضوع در سطح جهانی نشان میدهد که نگرش نامناسب افراد نسبت به آب و مدیریت ناصحیح منابع آب از جملهدلایل اصلی این کمبود است و تنها درصد محدودی ازاین بحران قابل تعمیم به تغییرات اقلیمی است با این حال راهکارهایی که تاکنون در کشور برای مقابله با بحران کمبود آب به اجرا درآمده اند همواره به راهکارهای فنی محدود بوده وبهنگرش افراد نسبت به آب که به عنوان گزینه ای مکمل برای کاستن از بحران کمبود آب محسوب می شود به اندازه راهکارهای فنی توجه نشده است. برهمین اساس دیدگاهی مبتنی بر توجه به راهکارهای نشات گرفته از ارزشها و تعالیم دینی دراین مقاله مطرح شده است که حاصل آن پژوهشی با هدف بررسی و مطالعه نگرش دینی روستائیان نسبت به رفتار با آب و مصرف آ ندر دو منطقه کم آب و پرآب بوده است به همین منظور مطالعه ای در استان فارس به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت نتایج حاکی از آن است که در هر دو منطقه کم آب و پرآب احساس دینی روستائیان نسبت به آب تقریبا قوی است و شناخت و رفتار آ«ها نسبت به آب تقریبا متناسب با تعالیم و ارزشهای دینی است. با این وجود تمایل به رفتار مطابق با ارزشها و تعالیم دینی در میان مردان روستایی بیشتر از زنان روستایی است همچنین روستائیان بی سواد و روستائیان مسن نسبت به روستائیان باسواد و جوانتر از احساس قویتری نسبت به آب برخوردارند.