سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امیر نعیمی – دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد قره یاضی – دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران نسبت بهجنبه های تاثیر گذاری بکارگیری تراریخته بود این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی – همبستگی است جامعه آماری موردنظر شامل متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران بودند N=75 که برای جمع آوری اطلاعات از روش سرشماری استفاده شد ودر نهایت 63 پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی محتوایی آنتوسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و بیوتکنولوژی مورد بررسی اصلاح و تایید قرارگرفت. ضریب اعتبار کرونباخ آلفا پرسشنامه با انجام آزمون پیش اهنگی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 بین 0/83 تا 0/92 بدست آمد. یافته های توصیفی نشان میدهد که 44/5 درصد از متخصصان نسبتبه تولید گیاهان تراریخته نگرشی مثبت یا نسبتا مثبت را دارا می باشند و بقیه افراد دارای نگرشی منفی یا نسبتا منفی می باشند. نتیجه آمزن من – رایت – نی بین نگرش مردان و زنان نسبت به تولید گیاهان تراریخته اختلاف معناداری را در سطح یک درصد نشان داد براساس ضریب همبستگی اسپیرمن بدست آمده بین جنبه های زیست محیطی اقتصادی اجتماعی و سلامتی بهداشتی تولید گیاهان تراریخته با نگرش متخصصان همبستگی مثبت و معناداری در سطح یک درصد مشاهده شد نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای زیست محیطی و سلامتی – بهداشتی به میزان 43/7 درصد از تغییرات در میزان نگرش متخصصان را تبیین می کنند.