سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله ماقبل –
محمد چیذری –
سیدمجتبی خیام نکویی –

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش محققین مراکز و موسسات تحقیقات ملی پیرامون فناوری نانو انجام شده است این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی می باشد جامعه آماری موردنظر شامل محققین مراکز و موسسات تحقیقات ملی N=187 هستند که از این میان تعداد 123 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصین کمیته فناوری نانوی وزارت جهاد کشاورزی و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. آزمون پیش آهنگی پایلوت تست برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه بخش نگرش انجام شد و ضریب کرونباخ آلفا 0/87 برای سنجش متغیر وابسته بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که نگرش 59% پاسخگویان درمورد اهمیت فناوری نانو در سطوح عالی و خوب بودها ست درخصوص برآورد متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل آنگونه که ضریب تعیین تعدیل یافته R2=0/424 نشان داد 42/4 درصد تغییرات متغیر وابسته نگرش محققین مراکز وموسسات تحقیقات ملی نسبت به فناوری نانو بوسیله سه متغیر کانال آشنایی اینترنت، سابقه خدمت و تعداد طرحهای انجام شده تبیین می شود.