سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر نعیمی – دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی نگرش کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به توسعه تجارت الکترونیک دربخش کشاورزی بود این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی – همبستگی است جامعه آماری مورد نظر شامل کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی بودند. N=95 که ازاین تعداد 76 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدندابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی موردب ررسی اصلاح و تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار کرونباخ آلفا پرسشنامه پس از انجام آموزش پی ش آهنگی 0/86 بدست آمد. یافته های توصیفی نشان می دهد که سطح نگرش کارشناسان نسبت به توسعه تجارت الکترونیک دربخش کشاورزی متوسط میب اشد و بیش از نیمی از انها به طور نسبی با مقوله تجارت الکترونیک آشنا هستند. بطوریکه از این لحاظ کارشناسان زن و مرد همگون می باشند نتیجه حاصل ازمقایسه میانگین ها نشان داد متغیر وضعیت تاهل درنگرشکارشناسان نسبت به توسعه تجارت الکترونیک دربخش کشاورزی موثر است نتایج آزمون همبستگی نشان داد که هیچ همبستگی معنی داری بین نگرش کارشناسان و ویژگیهای فردی و حرفه ای آنها وجود ندارد