سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد امین ملایی – کارشناس ارشد هیدرومکانیک کشتی، سازمان صنایع دریایی
علی دهقانیان – دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامبیز عالم پور – کارشناس ارشد مهندسی دریا، سازمان صنایع دریایی

چکیده:

شناورهای تندرو به عنوان بخشی از نیروی دریایی و گارد ساحلی در سراسر جهان کاربرد داشته و کاربرد این شناور برای دهه های بعد نیز ادامه خواهد یافت. قابلی تهای وی ژ هی این شناورها و محدودی تهای مالی نیروی دریایی، اهمیت نیاز به شناورهای جنگنده ی سطحی کوچک در نیروی دریایی را روشن م یکند. این مقاله شناورهای تندرو با جابجایی 100 تا 2000 تن و سرع تهای بالای 20 نات را بررسی م یکند و تکنولوژی شناورهای تندرو را در زمینه ی فر مهای بدنه، سیست مهای جنگی و سیستم های الکتریکی-مکانیکی بدنه ارائه م یدهد. بخش اول مقاله ماموری تهای شناورهای تندرو از سال 1980 به بعد را مطرح می کند. روند آیند هی قابلی تها، طراحی، ساخت و عملیات شناورهای تندرو ارائه شده است. بخش آخر مقاله فرص تهای آینده برای طراحی شناور تندرو، ساخت و پیشرفت تکنولوژی زیر سیستم های شناور را مطرح می کند.