سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

نادره قاسمی – کارشناسان ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
صمد مغانی –
جواد اسدی –
سیدداود حاجی میررحیمی –

چکیده:

برنامه توسعه زندگی عشایر کشور بر اساس دو محوراسکان عشایر داوطلب وساماندهی عشایر کوچنده تنظیم شده وطی چند دهه گذشته به اجرا گذاشته است. بر اساس بررسیهای بعمل آمده در استان آذربایجان شرقی 88 درصد عشایر منطقه قرهقیه داوطلب اسکان هستند. بر این اساس، سد ارسباران با هدف اسکان و افزایش رفاه و درآمد عشایر پایاب آن احداث شد. ظرفیت این سد 25 میلیون متر مکعب بوده و طبق برنامه با بهرهبرداری از آن بیش از 3200 هکتار از اراضی دیم پایاب آن به اراضی آبی تبدیل خواهد شد. 60 درصد اراضی برای زراعت و 40 درصد برای باغ در نظر گرفته شده و امکان اسکان و بهره- برداری عشایر 12 قشلاق پایاب، شامل 607 خانوار با جمعیت 3460 نفر فراهم خواهد گردید.بر اساس مطالعات انجام شده، با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، کیفیت منابع آب و خاک، هماهنگی با برنامههای توسعه، جایگزینی پرورش دام سنگین(گاو) بجای دام سبک و کشت آبی هشت نوع محصول زراعی و هفت نوع محصول باغی در پایاب سد توصیه شده است. باتوجه به اینکه این عشایر تاکنون تنها به صورت سنتی، به گاوداری اشتغال داشتند، فاقد دانش و مهارت کافی برای تحقق اهداف برنامه هستند. بنابر این لازم دانسته شد تواناییهای فنی و حرفهای آنها ارتقا یافته و آموزشهای لازم را دریافت کنند. نبود اطلاعات جامع از نیازهای آموزشی عشایر در زمینه پرورش گاو مسئله اصلی برنامهریزی اموزشی – ترویجی منطقه است و تحقیق حاضر برای پاسخ به این مسئله اجرا شد. پس مطالعه حاضر با هدف بررسی نیازهای آموزشی بهرهبرداران در زمینه پرورش گاو انجام شد. روش تحقیق پیمایشی بوده، جامعه آماری شامل عشایر داوطلب اسکان 12 قشلاق پایاب سد ارسباران میباشد. با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونهگیری تصادفی ساده، 120 نفر انتخاب شد