سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد شیبت الحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
سجاد شهسواری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه فیروزکوه

چکیده:

نیازهای آموزشی به عنوان فاصله یا شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود در زمینه عملکرد و سایر الزامات شغلی مدیران می‌باشد. همچنین شناسایی نیازهای آموزشی معادل شناخت فقدان، کاستی یا زمینه‌های گسترش دانش، مهارت و نگرش‌های مرتبط با عملکرد رضایت‌بخش شغلی است. با توجه به توسعه مراکز آموزشی، هنوز هم تنوع برنامه‌های آموزشی محدود می‌باشند..هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نیازهای آموزشی مدیران واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شهرستان فیروزکوه می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتند از مدیران تمامی رده ها در شهرک صنعتی فیروزکوه می باشد و به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه و بر اساس یافته های تحقیق در تمامی شاخص های تحت بررسی(اداره خود،اداره زیردستان،اداره شغل،اداره روابط درون سازمانی،اداره روابط برون سازمانی)مدیران این شهرک صنعتی نیازمند آموزش می باشند.