سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده کرمانی رنجبر – دانشجوی دکتری فیزیک دریا – شرکت صا ایران
علی کرمی خانیکی – استادیار – مرکز تحقیقات جهاد آب و آبخیزداری

چکیده:

دیوارهای ساحلی م یتوانند بعنوان سازه حفاظت ساحل و یا بعنوان دیواراسکله در بندرگا هها مورد استفاده قرارگیرند.این دیوارها معمولا بصورتهای قائم صاف(دیواربتنی معمولی)دیوارصاف متخلخل(مانند دیوارهای کیسونی)دیوار مایل صاف(مانند سنگ چینی)ودیوار مایل متخلخل (مانند موج شک نهای توده سنگی)ساخت هم یشوند.در صورتیکه این دیوارها در نقاط موجگیر ساخت ه شوند،انعکاس موج از سازه و نیروی موج وارد برساز ه از اهمیت زیادی برخوردار خواهدبود.شکل ومیزان تخلخل جلو دیوار تاثیر قابل ملاحظه ای بر پارامترهای هیدرودینامیکی نظیر انعکاس ،بالاروی و نیروی موج وارد بردیوار دارد.در این تحقیق میزان انعکاس از سازه و نیز نیروی موج وارد بر سازه برای سه نوع دیوار قائم صاف ،کاملا متخلخل(مجوف)و نیمه متخلخل مورد بررسی قرار گرفت هاست. برای این تحقیق از روش مدل فیزیکی استفاده شد هاست.برای این منظور مدلهایی ازدیوارصاف،متخلخل،نیمه متخلخل که از بلوکهای مکعبی 10*10*10cmساخته شد هبودند، تحت اثر امواج با ا رتفاعها وپریودهای مختلف ودر عم قهای مختلف آب مورد آزمایش قرارگرفتند. نتیجه این نحقیق نشان می دهد که استفاده از دیوار متخلخل بجای دیوارصاف، انعکاس از د ی وار را به میزان 40 درصد کاهش داده ونیروی موج وارد بر دیوار را تا 50 درصد افزایش م یدهد. در این تحقیق همچنین روابطی برای نیروی موج وارد بر دیوارهای متخلخل ارائه شد هاست.از آنجا که انرژی موج در جلو دیوار با مربع ارتفاع موج رابطه مستق یم دارد، لذا 40 درصد کاهش در ضر یب انعکاس، ارتفاع موج در جلوی دیوار وانرژی موج را به میزان قابل توجهی کاهش م یدهد. برای دیوارهایی که بعنوان دیوار اسکله مورد استفاده قرار م یگیرند، کاهش انرژی موج، کاهش تلاطم درجلو دیواراسکله و نهایتا ایمنی بیشتر شناورها را به همراه خواهدداشت.