سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شبنم طراحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
حسن حاج نجاری – بخش باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فوژان بدیعی – موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی

چکیده:

بمنظور شناسایی خصوصیات ارقام تجارتی سیب در شرایط آب و هوایی کرج 32 صفت مختلف در 30 رقم سیب بومی و وارداتی طی سال 1387 براساس توصیف گر سیب بررسی شد. در مطالعات تکمیلی برخی صفات مهم پرمولوژیک مانند وزن، شکل، رنگ پوسته و گوشت و نیز سایر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دیگر شامل میزان پکتین ، کربوهیدراتها، TA,TSS,PH و سفتی بافت در ارقام گلدن دلیشز و رد دلیشز، گرانی اسمیت و همچنین رقم بسیار پاکوتاه بومی آزایش Crab اندازه گیری شد. کلیه بررسیهای پرمولوژیک در زمان رسیدن کامل میوه انجام شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها در بررسی حاضر توسط اندازه گیری متغیرهای مربوط به صفات فیزیکوشیمیایی نشان داد که گرانی اسمیت و رقم بویم آزایش از بالاترین سطح پکتین و phپایین برخوردارند و از این نظر بین ان ها و رددلیشز و گلدن دلیشز تفاوت معنی دار وجود دارد.