سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا پاکزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
محمود رائینی – دانشیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی اب

چکیده:

خشکسالی از پدیده های بسیار زیان بار نیواری جوی است که فراوانی رخداد آن در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر است شهرهای جنوبی ایران به ویژه شهرهای کناره خلیج فارس در گستره عرضهای جغرافیایی و وضعیت جغرافیایی قرار دارند که شانس همزمانی رخداد پدیده های اقلیمی از آن جمله خشکسالی ممکن است بیشتر باشد بنابراین هدف این پژوهش بررسی روند خشکسالی در شهرهای حاشیه خلیج فارس، و بررسی همبستگی میان هم رخدادهای خشکسالی آنها می باشد برای این منظور داده های بارندگی پنج ایستگاه ساحلی بندرعباس، بندرلنگه، بندر بوشهر، اهواز و ابادان برای سالهای ۲۰۰۰-۱۹۶۶ گرداوری شد با بهره گیری از نرم افزار excel , DIP پنج نمایه خشکسالی SPI, SIAP,PNPI,RAIوDPI محاسبه شد. دراین پژوهش برای پردازش و تجزیه داده ا از نرم افزارهای SAS,Excel استفاده شد. همه نمایه ها برای همه شهرها وضعیت بارندگی سالانه و خشکسالی نرمالی پیش بینی کردند