سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن قاسمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
امین اله معصومی – استادیاران گروه ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اص
مرتضی صادقی –

چکیده:

در موقع برداشت با ماشین بسته بند علوفه در طول ساعات میانی روز که هوا گرم و محتوای رطوبتی محصول کم می باشد، به نظر می رسد در صورتی که نوارهای علوفه درو و خشک شده یونجه مجدداً رطوبت دهی شود ، تلفات آن کاهش و راندمان ماشین های برداشت افزایش یابد. به این منظور در تحقیق حاضر نحوه فرآیند جذب و دفع رطوبت ساقه و برگ یونجه مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشات در دامنه فعالیت آبی۰/۱۱ الی۰/۸۴ درسه دمای ۳۰و۴۰و۵۰درجه سانتی گراد انجام و از محلول اشباع هفت نوع نمک جهت تامین رطوبت های نسبی مختلف استفاده گردید. برای بررسی اثرات رطوبت نسبی، دما و اجزاء یونجه بر محتوای رطوبت تعادلی جذب و دفع ساقه و برگ یونجه، طرح آماری کرت های خرد شده بر اساس طرح پایه کاملاً تصادفی انجام گرفت .. اثر تیمارها و اثرات متقابل آنها بر مقادیر رطوبت تعادلی جذب و دفع، در سطح احتمال ۱% معنی دار بود . پدیده پسماند (هیسترزیس) بطور مشخص برای ساقه و برگ یونجه مشاهده نگردید