سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادیا طهرانی دهکردی – کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی، دانشگاه یزد ایران.
زهرا یوسفی زاده – دانشجوی دکتری تکنولوژی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران.

چکیده:

هنر، نمود عینی ذهن خلاق است و هنرمند خالق زیبایی. زیبایی مقدس است و هنر، دوستداران زیبایی راهمیشه برآن می دارد تا در تکاپوهای ذهنی خویش خلاقیتی روزافزون را برای دیگر مکان ها و زبان ها به یادگار گذارند. از دیرباز آثار هنری ایران، آینهی اندیشهها، باورها، هنرمندیها و عظمت روحی و معنوی مردمی بوده که از زمانهای کهن تاکنون بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها گذشته و به امروز رسیده است. شناخت دقیق و عمیق این هنرها جان را طراوت میبخشد، روح را به پرواز درمیآورد و ضمیر خلاق آدمی را شکوفاتر میسازد. بر ما ایرانیان است که این یادگارهای بهجای مانده از پیشینیان را پاس بداریم و در رشد و زیباتر شدن آنها بکوشیم. پتهدوزی کرمان جزء معدود هنرهایی است که سبک و تکنیک دوخت آن، نه تنها در هیچ کجای دنیا، بلکه در جای دیگری از کشور پهناورمان نیز، مشاهده نمیشود. هرچند نقشهای زیبا و اصیل آن ممکن است در هنرهای دستی و تجسمی دیگر نیز کم و بیش مشاهده شود، اما اختصاصات و ویژگیهای این هنر اصیل و زیبا، قابل مقایسه با سوزندوزیهای موجود در هیچ نقطهی کشور نیست. فلسفهی وجودی پته باز میگردد به ارزش وجودی مواد اولیه آن که دستیابی به این مواد در یک منطقهی کویری خشک و بیآب و علف، کاری است بس دشوار. در این تحقیق سعی بر این است که از نقطه نذر علم مهندسی نساجی، این هنر اصیل کرمان، به طور دقیق بررسی شده و بیشتر شناخته شود.