سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهاب جویبار – دانشجوی کارشناسی ارشداعضای هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
جعفر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشداعضای هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
امیرحسین بیکی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
احمد معینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آلسترومریا Alstroemeria, گیاه تزئینی و پر اهمیت بوده و عمدتا به صورت شاخه بریده استفاده می شود. ریزازدیادی بهترین و اقتصادی ترین روش تکثیر این گیاه محسوب می شود. بدین منظور جهت بهینه سازی تولید کالوس در آلسترومزیا واریته sunny rebbeca تحقیقاتی در قالب دو آزمایش جداگانه انجام گرفت. در آزمایش اول ریزنمونه های ساقه, برگ و گل آذین در محیط کشت MS با سه غلظت هورمونی BAP و (0/5,1/5 و 2/5 میلی گرم در لیتر) استفاده گردید. در آزمایش دوم ریز نمونه های گره ساقه پس از پیش تیمار کردن, در محیط کشت SH با چهار ترکیب هورمونی جداگانه (2 میلی گرم در لیتر) استفاده گردید. در آزمایش دوم ریز نمونه های گره ساقه پس از پیش تیمار کردن, در محیط کشت SH با چهار ترکیب هورمونی جداگانه (2 میلی گرم در لیتر 2,4-D و 2 میلی گرم در لیتر 4-D و 2+0/5 میلی گرم در لیتر BAP و 2 میلی گرم در لیتر پیکلورام و 2 میلی گرم در لیتر پیکلورام +0/5 میلی گرم در لیتر BAP) کشت شدند. نتایج آزمایش اول نشان داد که غلظت 2/5 میلی گرم در لیتر هورمون BAP بیشترین کالوس دهی را باعث می گردد. در آزمایش دوم هر چهار ترکیب هورمونی مختلف تولید کالوس نمودند و مقایسه میزان کالوس دهی تیمارها نشان داد که تیمارهای واجد4-D,2 باعث افزایش کالوس دهی در مقایسه با تیمارهای فاقد 2,4-Dشدند. همچنین تیمارهای واجد BAP نسبت به تیمارهای فاقد BAP میزان کالوس دهی بالایی را نشان دادند. در آزمایش دوم ترکیب هورمونی 2 میلی گرم در لیتر 2,4-D به همراه 0/5 میلی گرم در لیتر BAP به عنوان بهترین ترکیب هورمونی حداکثر کالوس دهی انتخاب شدند.